BUSINESS/IT Analyst

ENGLISH

ČESKY

Position description

 • Collection and analysis of user requirements
 • Process analysis and modeling
 • Definition of new functionalities of existing solutions and new products
 • Communication with the development team
 • Collaboration in defining test campaigns and tests
 • Participation in the introduction of products into operation
 • Creation of materials for marketing materials
 • Preparation of offers
 • Output documents prepared in Slovak and English
 • Focus on domains customer relations, invoicing, payments, logistics, accounting, especially in the field of transport services and mobility
 • Analysis of related legislation

Requirements

 • Economic or IT education
 • English min. B2
 • Analytical thinking
 • Experience with business process modeling
 • IT background
 • Communication skills – verbal and written
 • Presentation skills
 • Teamwork
 • Willingness to travel
 • You will be on projects in Bratislava, where work from the office of min. 2 working days a week.
 • It is a long-term cooperation.

Popis pozice 

 • Sběr a analýza požadavků uživatelů
 • Analýza a modelování procesů
 • Definice nových funkcionalit stávajících řešení i nových produktů
 • Komunikace s vývojovým týmem
 • Spolupráce při definování testových kampaní a testů
 • Participace na zavádění produktů do provozu
 • Tvorba podkladů pro marketingové materiály
 • Příprava nabídek 
 • Výstupní dokumenty vypracovávané ve slovenštině a v angličtině
 • Zaměření na domény vztahy se zákazníky, fakturace, platby, logistika, účetnictví zejména v oblasti dopravních služeb a mobility
 • Analýza související legislativy

Požadavky

 • Ekonomické případně IT vzdělání
 • Angličtina min.B2
 • Analytické myšlení 
 • Zkušenosti s modelováním podnikových procesů
 • IT background
 • Komunikační dovednosti – verbální i písemné
 • Prezentační dovednosti 
 • Týmová spolupráce 
 • Ochota cestovat
 • Budeš na projektech v Bratislavě, kde se od jara očekává práce z kanceláře min. 2 pracovní dny v týdnu. 
 • Jde o dlouhodobou spolupráci, ideálně na HPP