IT Analyst – senior

ENGLISH

ČESKY

Who are we looking for and what do we offer?

 • We are looking for an independent senior IT analyst who is familiar with the principles of software delivery in a corporate environment.
 • Our advantage is experience in the field of insurance.
 • We offer long-term cooperation on full time. In case of project completion, allocation to other GČP activities is possible.
 • Currently full remote collaboration. After finishing covid measures mix onsite vs remote mode.

What will you do?

 • Our analysts process requests from business departments from A to Z.
 • As part of our delivery:

–  we analyze the impacts on the systems
–  we are preparing proposals for new logic
–  we maintain models and diagrams documenting the managed        system
–  we propose mapping for existing and new integrations
–  we maintain functional documentation
–  we support end users through production bug fixes
–  we work with other roles in the team and departments

 •  On a daily basis, we use tools according to the technology of the entrusted system (eg SQL, process modeling / integration / class diagrams in EA, SoapUI or Postman for the creation of advanced integration scripts)

Koho hledáme a co můžeme nabídnout?

 • Hledáme nezávislého senior IT analytika, který je obeznámen s principy dodávky softwaru v podnikovém prostředí.
 • Naší výhodou jsou zkušenosti v oblasti pojišťovnictví
 • Nabízíme dlouhodobou spolupráci na plný úvazek. V případě dokončení projektu je možná alokace na další aktivity GČP 
 • Aktuálně full remote. Po dokončení covid opatření -> mix onsite vs remote.

Co budeš dělat?

 • Naši analytici zpracovávají požadavky obchodních oddělení od A do Z.
 • V rámci naší dodávky:

–  analyzujeme dopady na systémy
–  připravujeme návrhy nové logiky
–  udržujeme modely a dokumentující spravovaný systém 
–  navrhujeme mapování pro stávající a nové integrace
–  udržujeme funkční dokumentaci
–  podporujeme koncové uživatele prostřednictvím oprav produkčních chyb
–  pracujeme s dalšími rolemi v týmu a odděleních

 •  Denně používáme nástroje podle technologie svěřeného systému (např. SQL, modelování/integrace procesů/ diagramy tříd EA, SoapUI nebo Postman pro tvorbu pokročilých integračních skriptů)